Missing Consumer Key - Check Settings

Tháng: Tháng Mười Một 2023

Lĩnh Vực PTNT – NBPB: To, nhỏ– Lứa tuổi NT

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình :Vẽ bông hoa – Lứa tuổi NT

Lĩnh Vực PTNT – NBPB: Phía trước – Phía sau– Lứa tuổi NT

Lĩnh Vực PTNT – NBPB: Số lượng 1 và nhiều – Lứa tuổi NT

Lĩnh Vực PTNN – NBTN: Các bộ phân trên cơ thể bé – Lứa tuổi NT

Lĩnh Vực PTNT – LQ Với toán – Đếm đến 4, nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 4 – Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNT – Khám Phá: Vắt nước cam– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNN – Truyện : Thỏ con không vâng lời– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTC- GD thể chất: Lăn bóng theo đường zích zắc– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNN – Thơ: Rong và cá– Lứa tuổi MGB

Call Now Button