Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: HOẠT ĐỘNG

HALLOWEEN PARTY  CỦA CÁC BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON 8/3
HALLOWEEN PARTY  CỦA CÁC BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON 8/3
🎀 𝑻𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒎𝒚̃ 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒔𝒂̆́𝒄: 𝑪𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 𝒌𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂̀𝒖 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒓𝒐̛̃, đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒐́ 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒂̣𝒐 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒖̛𝒐̛𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒃𝒊́ 𝒏𝒈𝒐̂ 𝒄𝒂̆𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒏𝒈 ♥️
💯 𝙏𝙝𝒆̂̉ 𝙝𝙞𝒆̣̂𝙣 𝙗𝒂̉𝙣 𝙩𝙝𝐚̂𝙣 𝙫𝒂̀ 𝒖̛𝒐̛́𝙘 𝙢𝒐̛ 𝙘𝒖̉𝙖 𝙘𝙤𝙣: 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝒐́ 𝙘𝒐̛ 𝙝𝒐̣̂𝙞 𝙝𝒐́𝙖 𝙩𝙝𝐚̂𝙣 𝙩𝙝𝒂̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝒂̀𝙣𝙝 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙝𝐚̂𝙣 𝙫𝒂̣̂𝙩 𝙮𝒆̂𝙪 𝙩𝙝𝒊́𝙘𝙝 𝙫𝒂̀ 𝙠𝙝𝒂́𝙢 𝙥𝙝𝒂́ 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙜𝙞𝒂̂́𝙘 𝙢𝒐̛ 𝙘𝒖̉𝙖 𝙢𝒊̀𝙣𝙝 đ𝒆̂̉ 𝙩𝙧𝒖̛𝒐̛̉𝙣𝙜 𝙩𝙝𝒂̀𝙣𝙝 🕸️
🎭 𝘾𝒐̂ 𝙜𝙞𝒂́𝙤 𝙡𝙪𝒐̂𝙣 𝙠𝙝𝙪𝙮𝒆̂́𝙣 𝙠𝙝𝒊́𝙘𝙝 𝙘𝒂́𝙘 𝙘𝙤𝙣 𝙫𝒖̛𝒐̛̣𝙩 𝙦𝙪𝙖 𝙨𝒐̛̣ 𝙝𝒂̃𝙞 đ𝒆̂̉ 𝙠𝙝𝙤𝒂́𝙘 𝙩𝙧𝒆̂𝙣 𝙢𝒊̀𝙣𝙝 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙝𝒖̣𝙘 đ𝒐̣̂𝙘 đ𝒂́𝙤 𝙩𝙝𝒆̂̉ 𝙝𝙞𝒆̣̂𝙣 𝙘𝒂́ 𝙩𝒊́𝙣𝙝 𝙧𝙞𝒆̂𝙣𝙜 𝙗𝒂̉𝙣 𝙩𝙝𝐚̂𝙣 🎉
🎁 𝙏𝙧𝒂̉𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙞𝒆̣̂𝙢 𝙡𝒐̛́𝙣 𝙣𝙝𝒂̂́𝙩 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙝𝒂̣̂𝙣 đ𝒖̛𝒐̛̣𝙘 𝙡𝒂̀ 𝙨𝒖̛̣ 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙡𝒖̛𝙪 𝙜𝙞𝒖̛̃𝙖 𝙘𝒂́𝙘 𝙗𝒂̣𝙣 𝙘𝒖̀𝙣𝙜 𝙡𝒖̛́𝙖 𝙩𝙪𝒐̂̉𝙞, 𝙫𝒐̛́𝙞 𝙘𝒂́𝙘 𝙖𝙣𝙝 𝙘𝙝𝒊̣ 𝙡𝒐̛́𝙣 𝙝𝒐̛𝙣 đ𝒆̂̉ 𝙘𝙤𝙣 𝙨𝒆̃ 𝙘𝒐́ 𝙩𝙝𝒆̂𝙢 𝙘𝒂́𝙘 𝙠𝒚̃ 𝙣𝒂̆𝙣𝙜 𝒖̛́𝙣𝙜 𝙭𝒖̛̉, 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙩𝙞𝒆̂́𝙥, 𝙨𝒆̉ 𝙘𝙝𝙞𝙖, 𝙩𝒖̛𝒐̛𝙣𝙜 𝙩𝙧𝒐̛̣ …𝙢𝒂̀ 𝙘𝒐́ 𝙡𝒆̃ 𝙘𝙝𝒊̉ 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙥𝙝𝒂̣𝙢 𝙫𝙞 𝙡𝒐̛́𝙥 𝙘𝙤𝙣 𝙨𝒆̃ 𝙠𝙝𝒐̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝒆̂̉ 𝙘𝒐́ đ𝒖̛𝒐̛̣𝙘 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙠𝒚̃ 𝙣𝒂̆𝙣𝙜 𝙢𝒆̂̀𝙢 𝙣𝒂̀𝙮 đ𝐚̂𝙪 𝙣𝙝𝒊̉ 🥇
🍭 ‘𝙏𝙧𝙞𝙘𝙠 𝙤𝙧 𝙏𝙧𝙚𝙖𝙩’ 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙙𝒊̣𝙥 𝙃𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙩𝒂̣𝙞 𝙩𝙧𝒖̛𝒐̛̀𝙣𝙜 𝙈𝒂̂̀𝙢 𝙣𝙤𝙣 8/3 𝙡𝒂̀ 𝙩𝙧𝒂̉𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙞𝒆̣̂𝙢 𝙘𝒂́𝙘 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙝𝒊́𝙘𝙝 𝙩𝙝𝒖́ 𝙣𝙝𝒂̂́𝙩. 𝘾𝒂́𝙘 𝙘𝙤𝙣 𝙨𝒆̃ 𝙜𝒐̃ 𝙘𝒖̛̉𝙖 𝙘𝒂́𝙘 𝙥𝙝𝒐̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝒂̣̂𝙩 𝙩𝙤, 𝒖̀𝙖 𝙫𝒂̀𝙤 𝙭𝙞𝙣 𝙩𝙝𝒂̣̂𝙩 𝙣𝙝𝙞𝒆̂̀𝙪 𝙠𝒆̣𝙤 𝙗𝒂́𝙣𝙝, 𝙗𝙞𝒆̂́𝙩 𝙣𝒐́𝙞 𝙡𝒐̛̀𝙞 𝙘𝒂̉𝙢 𝒐̛𝙣 𝙫𝒂̀ 𝙘𝙝𝙞𝙖 𝙨𝒆̉ 𝙠𝒆̣𝙤 𝙗𝒂́𝙣𝙝 𝙫𝒐̛́𝙞 𝙗𝒂̣𝙣 𝙡𝒂̀ 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙗𝒂̀𝙞 𝙝𝒐̣𝙘 𝙙𝒆̂̃ 𝙝𝙞𝒆̂̉𝙪, 𝙙𝒆̂̃ 𝙣𝙝𝒐̛́ 𝙣𝙝𝒂̂́𝙩 𝙘𝒖̉𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙙𝒊̣𝙥 𝙡𝒆̂̃ 𝙣𝒂̀𝙮 🍬
🩷 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂́𝒐 𝒉𝒖̛́𝒄, đ𝒂́𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖, 𝒕𝒓𝒂̀𝒏 đ𝒂̂̀𝒚 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝑯𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘𝒘𝒆𝒏 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒚 𝒕𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑴𝒂̂̀𝒎 𝒏𝒐𝒏 8/3 𝒍𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̂ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒐̂́ 𝒎𝒆̣ đ𝒂̂́𝒚 🪅
Chương trình “Vui Trung thu 2023” của cô và trò trường Mầm non 8/3
Chương trình “Vui Trung thu 2023” của cô và trò trường Mầm non 8/3

🌙 Vui tươi, sôi động, ấm áp và náo nhiệt chính là những ấn tượng đặc biệt của chương trình “Vui trung thu” diễn ra tại trường mầm non 8/3 trong buổi sáng ngày 29/09. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà các cô trường mầm non 8/3 mong muốn dành tặng các bạn nhỏ với hi vọng các con sẽ có một mùa Tết đoàn viên thật đẹp, vui vẻ bên bố mẹ, thầy cô và bạn bè; đồng thời giúp các con thêm hiểu và yêu mến những nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Tết Trung Thu là dịp các bé được tung tăng vui chơi, cùng nhau phá cỗ rước đèn, thỏa sức khám phá và tìm hiểu về văn hóa dân gian, phong tục truyền thống của đất nước. Hiểu rõ điều này, Ban giám hiệu trường Mầm non 8/3 đã chỉ đạo và chung tay góp sức, cùng đội ngũ CBGVNV và các bậc PHHS trong nhà trường tạo dựng nên không gian văn hóa ngày tết Trung thu vô cùng rực rỡ, ấm cúng và tràn đầy ý nghĩa, góp phần mang lại cho các con học sinh những trải nghiệm quý báu, một tết Trung thu ngập tràn niềm vui. Ngay từ sáng sớm, đội múa lân sư tử đã di chuyển tới vị trí các lớp học để khuấy động không khí, tạo sự hứng khởi và hòa chung niềm vui với các bé yêu. Trong tiếng trống múa lân rộn rã, các thầy cô giáo và các bé đã cùng nhau nhảy múa, hát ca tưng bừng, cực kỳ vui nhộn

Đặc biệt, các con được gặp chú Cuội, chị Hằng – những nhân vật bước ra từ cổ tích không thể thiếu được trong ngày Tết Trung thu. Trong chương trình, các bé còn được xem những màn biểu diễn ảo thuật đặc sắc của các nghệ sĩ tới từ Trung tâm tiếng Anh Apollo thể hiện. Những tiết mục hấp dẫn được dàn dựng công phu và cực kỳ vui nhộn đã mang lại sự ngạc nhiên, thích thú không chỉ cho các bé mà cả các bố mẹ khi cùng xem chương trình.

Hàng loạt các hoạt động hấp dẫn đã được các cô giáo chuẩn bị kĩ càng để các bé có được những giây phút trung thu vui nhộn và ý nghĩa nhất. Sự kỳ công trong khâu chuẩn bị của các cô giáo và niềm yêu thích của các bé đối với chương trình đã tạo nên một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của các con học sinh trường Mầm non 8/3. Hy vọng rằng, qua trải nghiệm lý thú này, các bé sẽ hiểu rõ hơn về Tết trung thu cũng như càng thêm yêu những lễ hội truyền thống của đất nước Việt Nam mình!

🌙 Trường mầm non 8/3 xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các bậc phụ huynh, các cô giáo, trung tâm tiếng Anh Apollo và các bạn nhỏ đã dành trọn thời gian, sự nhiệt thành để cùng nhau tạo nên một ngày Tết trung thu với thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

🌙Hãy cùng trường mầm non 8/3 lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp, vẹn tròn yêu thương của mùa trăng 2023 trong album ảnh dưới đây nhé!

Không khí Trung thu rực rỡ khắp không gian trường Mầm non 8/3Chú Cuội và chị Hằng cùng chào đón các bé và các bậc PHHS đến với chương trình

Chương trình ảo thuật của trung tâm tiếng Anh Apollo được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các bạn nhỏ

Trung tâm tiếng Anh Apollo trao học bổng cho các bạn học sinh bốc thăm may mắn

Các bé lớp nhà trẻ với trang phục truyền thống vô cùng đáng yêu

Rước đèn, phá cỗ tại trường Mầm non 8/3 vui thật là vui!!!

CÙNG THAM GIA ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM VỚI CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON 8/3

 

WORKSHOP NGHỆ THUẬT – NGÀY HỘI SÁNG TẠO CỦA CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON 8/3

WORKSHOP NGHỆ THUẬT – NGÀY HỘI SÁNG TẠO CỦA CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON 8/3
Trường Mầm non 8/3 tổ chức “NGÀY HỘI SÁNG TẠO CỦA BÉ” với chủ đề: Nghệ thuật vì môi trường trong không khí vui tươi,hào hứng
Trái Đất đang đối diện với những thách thức nghiêm trọng từ việc ô nhiễm môi trường, tài nguyên cạn kiệt cho đến biến đổi khí hậu, nhiệt độ có xu hướng tăng lên qua từng năm. Rác thải ngày càng gia tăng và chúng ta đều cảm nhận rõ ảnh hưởng của rác đối với cuộc sống hàng ngày.
Vào ngày 20/9/2023, trường Mầm non 8/3 phối hợp cùng với trung tâm nghệ thuật Sky Arts sẽ tập trung vào các hoạt động tái chế. Các con sẽ được hướng dẫn phân loại và lựa chọn các phế liệu để tái chế thành những tác phẩm nghệ thuật như những bức tranh, những món đồ chơi sáng tạo, hay là những món đồ trang trí lớp học,…qua đó giúp trẻ phát triển khả năng tư duy sáng tạo, thể hiện cảm xúc bản thân, rèn luyện óc quan sát, khéo léo, tính kiên trì và khám phá bản thân
Workshop Vui Trung Thu không chỉ là một dịp để sáng tạo những món đồ chơi trung thu, học hỏi về cách tái chế và tiết kiệm tài nguyên, mà còn là một cơ hội để chúng ta cùng nhau thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm đối với môi trường. Hãy tưởng tượng, mỗi hành động nhỏ mà chúng ta thực hiện hôm nay có thể mang lại những thay đổi lớn cho tương lai – từ việc giảm thiểu rác thải đến việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp của chúng ta.
Ngày hội diễn ra với sự tham gia đông đủ của tất cả các khối lớp trong nhà trường. Từ những em bé lớp Nhà trẻ đến những anh chị lớp Mẫu giáo Lớn

Ảnh: Các khối lớp tham gia Ngày hội sáng tạo

 

Các cô giáo đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng mở cho các con như: khuôn in, màu nước, bút dạ nhiều màu sắc, giấy nhũ màu, những ngôi sao xinh xắn, keo sữa, kéo, giấy vụn, túi giấy…để các con thỏa sức sáng tạo

Với khối Mẫu giáo Lớn, các con được “ Sáng tạo màu nước trên các chất liệu khác nhau”. Có bạn làm lồng đèn kéo quân, làm đèn ông sao, làm đèn lồng sáng tạo, có bạn lại vẽ và trang trí túi vải để có thể sử dụng thay túi nilong – một hành động bảo vệ môi trường tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lại vô cùng lớn.

Ảnh: Lớp Mẫu giáo Lớn tham gia làm túi vải, đèn kéo quân,…

Các bạn Mẫu giáo Nhỡ sẽ được “ Sáng tạo đèn Trung thu”. Từ những nguyên vật liệu đơn giản như: bìa màu, xốp nhũ, lõi giấy,… các con đã tự tay vẽ mặt nạ, làm lồng đèn kéo quân, làm đèn ông sao sáng tạo dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình từ các cô giáo.

Ảnh: Lớp Mẫu giáo Nhỡ tham gia làm đèn ông sao, đèn lồng,…

Khối mẫu giáo Bé, các con được “tô mũ sư tử, in đĩa giấy, tô màu túi giấy và in tranh nghệ thuật”

Các em bé lớp Nhà trẻ, cũng được “Trang trí đèn lồng”. Dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cô, các con lớp Nhà trẻ được làm quen với giấy màu, được sáng tạo theo sở thích của mình. Các con rất hứng khởi khi được trải nghiệm những điều thú vị, mới lạ ở ngôi nhà thứ 2 này.

Ảnh: Lớp Nhà trẻ tham gia làm đèn lồng, dán mâm ngũ quả,…

Ngày hội sáng tạo diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng của tất cả các con học sinh. Bạn nào cũng được sáng  tạo, cũng được tự tay làm nên những sản phẩm của riêng mình. Và những sản phẩm của các con làm ra, đã được các cô, các bác trưng bày để làm đẹp cho chính ngôi trường của các con.

Ảnh: Sản phẩm mà chính các bạn nhỏ đáng yêu tạo ra

Ngày hội đến trường của các bé yêu trường mầm non 8/3
Ngày hội đến trường của các bé yêu trường mầm non 8/3

Nắng thu dịu dàng ghé qua, một mùa tựu trường mới lại đến. Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước nhân ngày khai trường, trường mầm non 8/3 long trọng tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2023-2024.

Ngay từ lối vào đã có các bác trong Ban giám hiệu, những thầy cô giáo, những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh vẫy cờ hoa đón các bé đến lớp. Nhà trường vô cùng vinh dự và tự hào khi có rất đông các vị đại biểu, các vị khách quý đã tới tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới. Về phía UBND quận Hai Bà Trưng có sự góp mặt của ông Trần Quốc Khánh – Quận ủy viên – Trưởng phòng tài nguyên môi trường; bà Trịnh Lan Anh – Cán bộ phòng tài nguyên môi trường. Về phía phường Quỳnh Mai, có sự tham dự của bà Phan Thị Bích Vân – Bí thư Đảng ủy phường Quỳnh Mai; ông Nguyễn Quang Hưng – Phó trưởng công an phường Quỳnh Mai; ông Bùi Quang Nam – Đại diện hội cựu chiến binh phường Quỳnh Mai. Về phía trường Mầm non 8/3, có sự hiện diện của Cô giáo Tạ Hoa Dung – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, Bà Lê Thị Giáng Tuyết – Nguyên Hiệu trưởng nhà trường và các đ/c trong Ban giám hiệu. Về phía CMHS có Bà Võ Thị Tú Cẩm – Trưởng ban đại diện hội CMHS nhà trường. Bên cạnh đó là các đại biểu đại diện cho các đơn vị liên kết khác trong nhà trường như: Trung tâm tiếng Anh Enspire, Cty giáo dục Kỹ năng sống, Cty Ready Steady Go Kids Việt Nam, Cty TNHH thực phẩm Minh Thoa… Đặc biệt, các bậc phụ huynh học sinh đã nhiệt tình ủng hộ hoạt động của nhà trường, đưa con đến lớp từ rất sớm và cùng dự lễ khai giảng cùng với các con.

Mở đầu chương trình là màn đồng diễn trống hội của cô và các bé khối mẫu giáo lớn với chủ đề “Vui đến trường”. Các bé đều bộc lộ sự mạnh dạn, tự tin khi trình diễn trước đám đông theo nhịp trống rộn ràng. Màn đồng diễn sôi động như làm nóng thêm bầu không khí của ngày khai giảng.

Ảnh: Tiết mục trống hội “Vui đến trường” của cô và các bé khối mẫu giáo lớn     

Tiếp theo đó là phần lễ vô cùng long trọng. Cô giáo Tạ Hoa Dung – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non 8/3 đã có bài phát biểu ngắn gọn, chân thành cảm ơn các cán bộ giáo viên nhân viên trong trường đã nỗ lực, phấn đấu để tạo dựng nên hình ảnh và thương hiệu của nhà trường trong những năm qua. Đồng thời, Cô giáo Tạ Hoa Dung  còn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bậc phụ huynh đã luôn tin tưởng, yêu mến trường Mầm non 8/3. Bên cạnh đó, bác Hiệu trưởng còn ân cần dặn dò, nhắn nhủ  đến các bé học sinh thân yêu những điều tốt đẹp nhất trước khi bước vào năm học mới.

Ảnh: Cô giáo Tạ Hoa Dung – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu và đánh trống khai trường 

Trước thềm năm học mới, Ông Trần Quốc Khánh – Quận ủy viên – Trưởng phòng tài nguyên môi trường có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường nhân ngày hội đến trường của bé. Nhà trường còn được nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMT phường Quỳnh Mai, Công an phường Quỳnh Mai, Hội cha mẹ học sinh và những đơn vị liên kết.

Ông: Trần Quốc Khánh – Quận ủy viên – Trưởng phòng tài nguyên môi trường gửi tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường nhân dịp năm học mới

Ảnh: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMT phường Quỳnh Mai, Công an phường Quỳnh Mai gửi tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm

Ảnh: Bà Võ Thị Tú Cẩm – Trưởng ban đại diện CMHS gửi tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm

Ảnh: Đại diện CMHS lớp A3 gửi tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm nhân dịp năm học mới

Ảnh: Đại diện học sinh khối mẫu giáo lớn gửi tặng bác hiệu trưởng bó hoa tươi thắm

Ảnh: Các đơn vị liên kết gửi tặng nhà trường những lẵng hoa tươi thắm nhân dịp năm học mới

Để chuẩn bị và khởi động cho một năm học mới tràn đầy hứng khởi, ngay từ tháng 8, trường mầm non 8/3 đã triển khai và thực hiện dự án “Ngày khai trường”, các anh chị khối mẫu giáo lớn đã hào hứng tham gia với các hoạt động vô cùng ý nghĩa, đặc biệt là hoạt động tạo hình trang trí túi vải dành tặng cho các em bé lứa tuổi nhà trẻ mới bước vào ngôi trường mầm non 8/3 thân yêu.

Ảnh: BGH cùng các cô giáo và các anh chị khối MGL tặng quà cho các em khối Nhà trẻ

Trong buổi lễ “Ngày hội đến trường của bé” hôm nay. trường mầm non 8/3 phối hợp cùng CLB 0 đồng và CLB thiện nguyện CV Hoàng Văn Thụ có những món quà dành tặng các bạn học sinh và nhân viên của trường có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: CLB 0 đồng và CLB thiện nguyện CV Hoàng Văn Thụ kết hợp cùng BGH nhà trường tặng quà cho các bạn học sinh và nhân viên của trường có hoàn cảnh khó khăn

Sau phần lễ là chương trình văn nghệ đặc biệt, tiết mục “Múa guốc” của các cô và các bé khối mẫu giáo lớn đã mở đầu chương trình, đem lại không khí rộn ràng, sôi động và hết sức vui tươi.

Ảnh: Tiết mục “Múa guốc” của cô và trò khối MGL

Tiếp theo đó là tiết mục múa “Về miền cổ tích” do các bé khối mẫu giáo nhỡ biểu diễn

            Ảnh: Các bạn khối MGN thể hiện những động tác nhún nhảy cực kỳ đáng yêu

Kết thúc chương trình là bài hát múa “Chào năm học mới” của cô và trò trường mầm non 8/3 đã gửi gắm thông điệp vô cùng ý nghĩa

Một số hình ảnh trong buổi lễ khai giảng năm học 2023-2024 của trường Mầm non 8/3:

Lễ khai giảng được diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi và đầy ý nghĩa với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh. Trường Mầm non 8/3 bước vào năm học mới với nhiều niềm phấn khởi, tự hào và tự tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Trường mầm non 8/3 tổ chức “Hoạt động xem phim cho các bé” với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị.
Trường mầm non 8/3 tổ chức “Hoạt động xem phim cho các bé” với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị.

Rạp chiếu phim của Trường Mầm Non 8/3 xin được chào đón các khán giả nhí vô cùng đáng yêu. Với mong muốn mang đến cho các bé yêu những giây phút thật vui vẻ, thoải mái đồng thời rèn luyện cho con ý thức xếp hàng, cách giao tiếp trong cuộc sống, Trường mầm non 8/3 đã tổ chức cho các con đi xem phim ngay tại rạp phim tại trường mà các cô giáo đã chuẩn bị.

Ảnh: Check in tại quầy bán vé xem phim trường Mầm non 8/3

Đây cũng là một trong các hoạt động được diễn ra nhằm đem đến cho các con những giờ học vui tươi, thoải mái nhất.

Ảnh: Các bạn nhỏ hào hứng cầm trên tay tấm vé để vào rạp xem chiếu phim

Có lẽ đây cũng là buổi xem phim đặc biệt nhất từ trước tới giờ của các con bởi sự chuẩn bị hết sức công phu, tâm huyết từ trang thiết bị cũng như các cảnh quan trang trí rạp chiếu của các cô.

Ảnh: Các bạn rất chăm chú xem phim

Ảnh:Các con rất thích thú và hào hứng tham gia trải nghiệm

Để buổi xem phim được diễn ra đúng trình tự, trước khi bước vào buổi xem phim, các bạn đã được lắng nghe cô hướng dẫn và giới thiệu kỹ càng các bước khi đi xem phim, như: Khi đi mua vé xếp hàng trật tự và ngay ngắn chờ đến lượt, biết cảm ơn khi nhận vé xem phim, bánh, nước, biết ngồi đúng ghế của mình và khi vào rạp chiếu phim các bạn phải đi nhẹ, nói khẽ, giữ trật tự và vệ sinh chung, không cười đùa hay vứt rác bừa bãi.

Trường mầm non 8/3 đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “CINEMA” cho các bạn nhỏ với mục đích nhằm tạo cho các con có những trải nghiệm thú vị, những kỹ năng ứng xử giao tiếp, biết chào hỏi, kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt, kỹ năng cảm ơn, kỹ năng giữ trật tự, kỹ năng giữ vệ sinh…

Ảnh: Các con xếp hàng mua đồ ăn trước khi vào xem phim

Một hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị của các con tại ngôi trường Mầm non 8/3, đây sẽ là những giây phút thư giãn thật tuyệt vời, tạo cho các con có cơ hội trải nghiệm thực tế. Nhìn bạn nào cũng tươi vui, thích thú và rạng rỡ nụ cười trên môi.

Trường mầm non 8/3 kết hợp với trung tâm tiếng anh Enspire tổ chức Lễ hội nước và đại dương cho các bé với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị
Trường mầm non 8/3 kết hợp với trung tâm tiếng anh Enspire tổ chức Lễ hội nước và đại dương cho các bé với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị

   Được thoải mái vùng vẫy với nước, được thỏa sức khám phá các trò chơi với nước là điều mà trẻ em luôn khao khát. Trong không khí ngập tràn với nước, các bạn nhỏ trường Mầm non 8/3 đã có những phút giây thoải mái được trải nghiệm, khám phá và tham gia vào các hoạt động, các trò chơi với nước trong : “ Lễ hội nước và đại dương” vừa diễn ra tại sân trường ngày 15/8/2023.

Với sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của trung tâm tiếng anh Enspire,các phụ huynh, các bạn nhỏ đã có buổi vui chơi, trải nghiệm đầy thích thú. Những nụ cười hạnh phúc, những cảm xúc phấn khởi hiện rõ trên từng ánh mắt của các bé khi lần đầu tiên được tham gia, vùng vẫy thỏa thích trong các trò chơi với nước như: Ngâm chân với bóng, ném bóng nước, đập bóng nước, chơi bóng dưới nước, làm thuyền nổi trên mặt nước… qua đó các bạn nhỏ có cơ hội học cách chia sẻ, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Được nhà trường và trung tâm tiếng anh Enspire tổ chức dành cho các bạn học sinh trong toàn trường với mục đích tạo cho trẻ có tinh thần phấn khởi, sự gắn kết yêu thương giữa cô và trò. Tất cả đã mang đến cho các bạn nhỏ trường Mầm non 8/3 một buổi vui chơi trải nghiệm lý thú ghi đậm dấu ấn, đúng với khầu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Với sự chuẩn bị đầy đủ của những loại hoa quả tươi, đồ ăn nhẹ ,cùng nước uống chắc hẳn các bé sẽ thích thú lắm luôn khi tham gia sự kiện lần này.

Sau đây là một số hình ảnh trong Lễ hội nước và đại dương của các bé tại trường Mầm non 8/3:

       Ảnh: Các lớp anh chị khối lớn check in ở sân khấu Mầm non 8/3.

Ảnh: Các em bé của các khối nhỡ-bé-nhà trẻ cũng rất thích thú check in đấy.

Nào chúng cùng cùng chơi thật vui nhé!!!

    Ảnh: Các trò chơi với nước mà các bé Trường mầm non 8/3 được trải nghiệm.

Bạn đói bụng không?

Còn tớ thì đói lắm luôn rồi!Chúng mình cùng ăn nhẹ nào.

        Ảnh: Các bé yêu ăn nhẹ tại : “ Lễ hội nước và đại dương”

Trường mầm non 8/3 tổ chức Hoạt động trải nghiệm Spa Services cho các bé với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị
Trường mầm non 8/3 tổ chức Hoạt động trải nghiệm Spa Services cho các bé với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị

(more…)

THU GOM PIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
BUỔI XEM PHIM THÚ VỊ CỦA CON
Call Now Button