Missing Consumer Key - Check Settings

Hoạt động tại Mầm non 8 Tháng 3

Truyện: Chú vịt xám
Truyện: Chú vịt xám

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EcLGW5V_jppJn5U3Sbhpk1IB7eR_El1gIhEA6xuARmfxyg?e=ZRxCj8

Âm nhạc: Hãy xoay nào
Âm nhạc: Hãy xoay nào

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/Ebq6V3G74oVEitjy6v5TaP8BxuC9l7Hk659gippEsz8nzQ?e=DHRulv

GDAN: Em đi chơi thuyền – Nhà trẻ
GDAN: Em đi chơi thuyền – Nhà trẻ

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/Ea0pPeeAhV9OlLCoSYspQlgBRdbcwDHdEHOmzLIXwv5wsQ?e=LFx7DY

LVPTNT- Khám phá “Bé thích làm nghề gì” – Khối Mẫu giáo Nhỡ
LVPTNT- Khám phá “Bé thích làm nghề gì” – Khối Mẫu giáo Nhỡ

 

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/story.html

GDAN: Gà gáy – Nhà trẻ
GDAN: Gà gáy – Nhà trẻ

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EcR0lYMNn7xMhL6JwtcPTngBNh_Snw9pTpgM1GkLFxTvyw?e=9dEK5X

GDAN: DH: Đôi dép – Nhà trẻ
GDAN: DH: Đôi dép – Nhà trẻ

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EZsYrmr3yFJGv0m3q0G8_ecBe5ImdQNFxt1hXEZoXOeWhQ?e=b2b1TY

NBTN: Con gà – Nhà trẻ
NBTN: Con gà – Nhà trẻ

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EbBqr5f7Y0lPkvch09NNylABK7H0WjHKErydm438-mDv2w?e=Ue0Ohx

NBTN: Bánh Chưng – Nhà trẻ
NBTN: Bánh Chưng – Nhà trẻ

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/ET50tYOwWYRGq-eOnn3wGP8B1s10b7ibTi5AFaide2wZKw?e=gFtdxG

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 – KHỐI NHÀ TRẺ ( 24 – 36 Tháng)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 – KHỐI NHÀ TRẺ ( 24 – 36 Tháng)

Call Now Button