Missing Consumer Key - Check Settings

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP

KẾ HOẠCH 156/KH-UBND NGÀY 17/5/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2024-2025
KẾ HOẠCH 156/KH-UBND NGÀY 17/5/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2024-2025

Số 156 – Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 – 2025

CÔNG VĂN SỐ 897/UBND-GDĐT NGÀY 20/5/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2024 NGÀY 29/3/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG VĂN SỐ 897/UBND-GDĐT NGÀY 20/5/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2024 NGÀY 29/3/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Danh mục các khoản thu theo NQ 03 HĐND Thành phố HNHD 897 của UBND quận HBT về thực hiện NQ 02 HĐND thành phố Hà Nội

CÔNG VĂN SỐ 888/UBND-GDĐT NGÀY 17/5/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2024 NGÀY 29/3/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG VĂN SỐ 888/UBND-GDĐT NGÀY 17/5/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2024 NGÀY 29/3/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HD 888 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện NQ 02 của UBND thành phố Hà Nội

VĂN BẢN 1320/UBND-KGVX NGÀY 4/5/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VV TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2024/NQ-HĐND NGÀY 29/3/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN BẢN 1320/UBND-KGVX NGÀY 4/5/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VV TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2024/NQ-HĐND NGÀY 29/3/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VB 1320.UBND TPHD vv triển khai thực hiện NQ số 03.2024 của HĐND TP

VĂN BẢN 1299/UBND-KGVX NGÀY 2/5/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VV TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2024/NQ-HĐND NGÀY 29/3/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN BẢN 1299/UBND-KGVX NGÀY 2/5/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VV TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2024/NQ-HĐND NGÀY 29/3/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VB 1299 ngày 2.5.2024 HD thực hiện NQ 02 của HĐND TP

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ STEM NGÀNH GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2024
VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ STEM NGÀNH GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2024

1317-CNTT-STEM

KẾ HOẠCH SỐ 27/KH-UBND NGÀY 18/01/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
KẾ HOẠCH SỐ 27/KH-UBND NGÀY 18/01/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

UB Q KH SỐ 27 THỰC HIỆN CHIÊN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC ĐẾN NĂM 2030 trên địa bàn Q HBT

NGHỊ QUYẾT 02/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM HỌC 2023-2024
NGHỊ QUYẾT 02/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM HỌC 2023-2024

02 2024 NQ-HĐND_signed

HƯỚNG DẪN SỐ 115-HD/BTGQU NGÀY 11/1/2024 CỦA BTG QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2024
HƯỚNG DẪN SỐ 115-HD/BTGQU NGÀY 11/1/2024 CỦA BTG QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2024

HD số 115.BTG t1.2024 về tuyên truyền KQ phát triển KTXH năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp năm 2024

HƯỚNG DẪN SỐ 114-HD/BTGQU NGÀY 9/1/2024 CỦA BTG QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2024
HƯỚNG DẪN SỐ 114-HD/BTGQU NGÀY 9/1/2024 CỦA BTG QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2024

HD số 114. ngày 9.1.2024 của QU tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

Call Now Button