Missing Consumer Key - Check Settings

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP

CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI
CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI

CHỈ THỊ 24.CT.TU NGÀY 7.8.2023 CỦA BTV THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI

KẾ HOẠCH SỐ 152/KH-QU NGÀY 13/9/2023 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VV THỰC HIỆN CHỈ THỊ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI
KẾ HOẠCH SỐ 152/KH-QU NGÀY 13/9/2023 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VV THỰC HIỆN CHỈ THỊ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

KH 152.KH.QU NGÀY 13.9.2023 CỦA QU HAI BÀ TRƯNG VV THỰC HIỆN CHỈ THỊ 24.CT.TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

KẾ HOẠCH SỐ 153/KH-QU CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VV NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI
KẾ HOẠCH SỐ 153/KH-QU CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VV NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

KH 153.KH.QU CỦA QU HAI BÀ TRƯNG VV NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 24.CT.TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

VĂN BẢN SỐ 1549/UBND-GDĐT NGÀY 14/9/2023 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VV HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NĂM HỌC 2023-2024
VĂN BẢN SỐ 1549/UBND-GDĐT NGÀY 14/9/2023 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VV HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NĂM HỌC 2023-2024

VB HƯỚNG DẪN THU CHI 2023.2024 QUẬN HAI BÀ TRƯNG

VĂN BẢN SỐ 3198/SGD-TCKH NGÀY 31/8/2023 CỦA SGD&ĐT HÀ NỘI VV HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NĂM HỌC 2023-2024
VĂN BẢN SỐ 3198/SGD-TCKH NGÀY 31/8/2023 CỦA SGD&ĐT HÀ NỘI VV HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NĂM HỌC 2023-2024

VB 3198.SGD HD THU CHI 2023.2024

NGHỊ ĐỊNH 59/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
NGHỊ ĐỊNH 59/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

NGHỊ ĐỊNH 59 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LUẬT DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

LUẬT THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023-2024 CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023-2024 CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

SGD-GDMN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN 23 24

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024 CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024 CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

SGD-GDMN -KH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 23 24

CÔNG VĂN SỐ 2529/SNV-TCCB CỦA SNV HÀ NỘI VV TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2023/NĐ-CP NGÀY 17/7/2023
CÔNG VĂN SỐ 2529/SNV-TCCB CỦA SNV HÀ NỘI VV TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2023/NĐ-CP NGÀY 17/7/2023

SNV – 2529 ngày 29.8.2023 vv triển khai Nghị định 48.2023.NĐ-CP ngày 17.7.2023 của Chính Phủ

Call Now Button