Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Bài giảng Elearning

LVPTNT- Khám phá khoa học “Một số động vật sống dưới nước” – Khối Mẫu giáo Bé
LVPTNT- Khám phá khoa học “Một số động vật sống dưới nước” – Khối Mẫu giáo Bé

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/kham%20pha%20dong%20vat%20song%20duoi%20nuoc%20-%20Storyline%20output/story_html5.html

LVPTNT- Hoạt động STEAM “Chế tạo máy bắn bóng” – Khối Mẫu giáo Lớn
LVPTNT- Hoạt động STEAM “Chế tạo máy bắn bóng” – Khối Mẫu giáo Lớn

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/GIANG(%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh)/index.html

LVPTTM- VĐ ” Tập thể dục buổi sáng” – Khối Mẫu giáo Bé
LVPTTM- VĐ ” Tập thể dục buổi sáng” – Khối Mẫu giáo Bé

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/H%E1%BB%98I%20GI%E1%BA%A2NG%202021-%20B%C3%8DCH%20L%E1%BB%9AP%20C2%20-%20Storyline%20output/story.html

LVPTNN- LQVH : Thơ “Chú bộ đội”   Khối Mẫu giáo Lớn
LVPTNN- LQVH : Thơ “Chú bộ đội” Khối Mẫu giáo Lớn

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/B%C3%A0i%20gi%E1%BA%A3ng%20Tho%20Ch%C3%BA%20b%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%99i(%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh)/index.html

LVPTNT- LQVT ” Tách 8 đối tượng thành 2 phần bằng các cánh khác nhau”   Khối Mẫu giáo Lớn
LVPTNT- LQVT ” Tách 8 đối tượng thành 2 phần bằng các cánh khác nhau” Khối Mẫu giáo Lớn

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%A0nh%20A2/story_html5.html

LVPTNN- LQVH Truyện “Tích Chu” – Khối Mẫu giáo Nhỡ
LVPTNN- LQVH Truyện “Tích Chu” – Khối Mẫu giáo Nhỡ

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan(%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh)/index.html

LVPTNN- LQVH: Truyện “Thỏ Burine và chú ong vàng dũng cảm ” – Khối Mẫu giáo Nhỡ
LVPTNN- LQVH: Truyện “Thỏ Burine và chú ong vàng dũng cảm ” – Khối Mẫu giáo Nhỡ

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng(%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh)/index.html

LVPTNT- Làm quen với Toán “Nhận biết chữ số,số lượng trong phạm vi 4” – Khối Mẫu giáo Nhỡ
LVPTNT- Làm quen với Toán “Nhận biết chữ số,số lượng trong phạm vi 4” – Khối Mẫu giáo Nhỡ

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nhung(%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh)/index.html

LVPTNN- LQCC ” A – Ă -” – Khối Mẫu giáo Lớn
LVPTNN- LQCC ” A – Ă -” – Khối Mẫu giáo Lớn

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%B2a(%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh)/index.html

LVPTNT- Khám phá”Tìm hiểu và phòng chống bệnh Covid 19″ – Khối Mẫu giáo Bé
LVPTNT- Khám phá”Tìm hiểu và phòng chống bệnh Covid 19″ – Khối Mẫu giáo Bé

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/nguy%E1%BB%85n%20th%E1%BB%8B%20b%C3%ADch%20ng%E1%BB%8Dc%20b%E1%BA%A3n%20n%E1%BB%99p(%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh)/index.html

Call Now Button