Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Bài giảng Elearning

LVPTNN- LQCC ” Trò chơi với chữ cái A – Ă – ” – Khối Mẫu giáo Lớn
LVPTNN- LQCC ” Trò chơi với chữ cái A – Ă – ” – Khối Mẫu giáo Lớn

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/index.html

LVPTNN- Làm quen Tiếng anh “Animals” – Khối Mẫu giáo Bé
LVPTNN- Làm quen Tiếng anh “Animals” – Khối Mẫu giáo Bé

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/gi%C3%A1o%20%C3%A1n%20ti%E1%BA%BFng%20anh2021-%20HC(%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh)/index.html

LVPTNT- Làm quen với Toán “Nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật” – Khối Mẫu giáo Bé
LVPTNT- Làm quen với Toán “Nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật” – Khối Mẫu giáo Bé

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/GV-DO%20LAN%20NHIEN%20-%20TOAN(%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh)/index.html

LVPTNT- Làm quen với Toán “Cách ghép đôi tương ứng 1-1” – Khối Mẫu giáo Bé
LVPTNT- Làm quen với Toán “Cách ghép đôi tương ứng 1-1” – Khối Mẫu giáo Bé

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/index.html

LVPTNT- Khám phá “Sắc màu của tự nhiên” – Khối Mẫu giáo Bé
LVPTNT- Khám phá “Sắc màu của tự nhiên” – Khối Mẫu giáo Bé

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/lam%20c3(%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh)/index.html

LVPTNN- Truyện ” Vịt con lông vàng – Khối Nhà trẻ
LVPTNN- Truyện ” Vịt con lông vàng – Khối Nhà trẻ

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/Truc%20Linh.%20HG%2021-22/index.html

LVPTNT- Khám phá “Bé thích làm nghề gì” – Khối Mẫu giáo Nhỡ
LVPTNT- Khám phá “Bé thích làm nghề gì” – Khối Mẫu giáo Nhỡ

 

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Kho%20h%E1%BB%8Dc%20li%E1%BB%87u/New%20folder/story.html

Call Now Button