Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Khối Mãu giáo Bé

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ- truyện Gấu con bị đau răng MGB
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ- truyện Gấu con bị đau răng MGB

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={cfcff471-4ece-418e-a3fb-1a735d8daa95}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ- Bài thơ Thăm nhà Bà MGB
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ- Bài thơ Thăm nhà Bà MGB

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={7f7bf0e1-85c0-42a4-8f83-0681ad198110}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Thơ: Thăm nhà bà
Thơ: Thăm nhà bà

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EUQOwXjJu_9FgptRt1rNgiYBq9E2Js_-otmxOmYflKoLwQ?e=i35pTC

Nhận biết số 3, đếm số lượng trong phạm vi 3
Nhận biết số 3, đếm số lượng trong phạm vi 3

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/ESAbymMkketHkC-_JjoUaXcB3_UisWyl5AQSRcuMn_yZSQ?e=VGDv79

Truyện: Gấu con bị đau răng
Truyện: Gấu con bị đau răng

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EfqWWeisGapDkXfKZnEO-ncB8XA5YaM9NdjnFyxM_qzFDQ?e=8TvtZY

Truyện: Chú vịt xám
Truyện: Chú vịt xám

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EcLGW5V_jppJn5U3Sbhpk1IB7eR_El1gIhEA6xuARmfxyg?e=ZRxCj8

Âm nhạc: Hãy xoay nào
Âm nhạc: Hãy xoay nào

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/Ebq6V3G74oVEitjy6v5TaP8BxuC9l7Hk659gippEsz8nzQ?e=DHRulv

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình: Chấm màu tạo hình tán cây – Lứa tuổi MGB

 

https://www.youtube.com/watch?v=FujuyV3122o&t=2s

Call Now Button