Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Giáo án Điện tử

Hát: Em tập lái ô tô
Hát: Em tập lái ô tô

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EVFYHUv9BxVIjAunboNuD8sBrewEuIQ6nQJG3005o1L9Ig?e=rWDjiO

Thơ: Em yêu nhà em
Thơ: Em yêu nhà em

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/ERUa2ljzewBOm_EFzPrs-GIB5GT_Thdc9z_lB2C5HMr8BA?e=nk4G3G

Trò chơi với nhóm chữ: b – d – đ; l – m – n
Trò chơi với nhóm chữ: b – d – đ; l – m – n

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/Ed5sb1z6rItDn6K_gfibWugB8tKx55tOyPOcqfx5ELYy_Q?e=chp133

Trò chơi với chữ p – q; g – y
Trò chơi với chữ p – q; g – y

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/ETVuX2X4NcdAiixT3okC62wBP0XkDUzGThHN9VrLDPVW9Q?e=oz6PS2

Thêm bớt, chia nhóm đồ vật có số lượng 6 thành 2 phần
Thêm bớt, chia nhóm đồ vật có số lượng 6 thành 2 phần

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EQJsgSae78BLuHLZ5HJZsF4BIFf3ERikxw86yPX_yrL0Hg?e=Z88aZQ

Làm quen chữ  b – d – đ
Làm quen chữ b – d – đ

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EesrOrpK3SpMnR4IuZZCQxUB8YS9ngAYr7w_opPCa9odDA?e=c9f3KV

Đếm đến 6, nhận biết số 6
Đếm đến 6, nhận biết số 6

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/Eb23EN-7ZQNImmZlKRSnvSUBoG4MLPPW7iLvzfBhlVc1uQ?e=evL3PI

Khám phá hiện tượng tự nhiên: Mưa
Khám phá hiện tượng tự nhiên: Mưa

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EZcbzo0a0fVJhGNekvG7keIBB1jNIYtEZBNgI4a7PrSCKw?e=8zvhdi

Dạy hát: Chú bộ đội
Dạy hát: Chú bộ đội

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EQxSdP74mUpOqZLtnDj-0-UBwEv-qmkpI-Y5gmM2p6Tm4Q?e=sSxrAZ

VĐMH: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
VĐMH: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EadXztkBzc9PspmnfFvQ0u4BxHrYJxossd5MTxgQWeGGCw?e=ShS4Vu

Call Now Button