Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Giáo án Điện tử

Tạo hình: Vẽ ô tô
Tạo hình: Vẽ ô tô

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={ce8730e0-8e12-4fe3-8231-85aaa2f6d8b6}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

GDTC: Đập và bắt bóng
GDTC: Đập và bắt bóng

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={a891e43b-99a7-4560-8f5d-3cea1f9eec09}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.7777777777777777″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Truyện Nhổ củ cải MGB
Truyện Nhổ củ cải MGB

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={53a7b9ec-42b0-4ef1-920e-d22392722202}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

LQVT Đếm đến 3
LQVT Đếm đến 3

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={f543c140-dcb1-43e7-a5a2-11beafe67377}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Thơ Cầu vồng
Thơ Cầu vồng

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={6e4da491-f0ff-4f31-9f2e-205714cfbdc8}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

KHÁM PHÁ BÁNH MÌ – LỨA TUỔI MGL
KHÁM PHÁ BÁNH MÌ – LỨA TUỔI MGL

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ERMDZ4eQyjdPvGlXREsDAwwB4MhGUde2hc-XviuXs8nYbQ?e=r40K6V

LÀM QUEN CHỮ CÁI E-Ê- LỨA TUỔI MGL
LÀM QUEN CHỮ CÁI E-Ê- LỨA TUỔI MGL

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ERMDZ4eQyjdPvGlXREsDAwwB4MhGUde2hc-XviuXs8nYbQ?e=r40K6V

làm quen chữ cái i-t-c
làm quen chữ cái i-t-c

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ESYPcnSgVbJKtZ_5hckmo2IBoqjU7mab_6DaNk6q8WuzVw?e=kXqq5z

Trò chuyện về tết nguyên đán
Trò chuyện về tết nguyên đán

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={9b473830-d539-4f71-8d21-cc6b57e076bb}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.4444444444444444″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Truyện Gà trống và vịt bầu
Truyện Gà trống và vịt bầu

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={2782f2a9-b7cc-495f-a864-7f4ebb1c8df4}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Call Now Button