Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: KHO HỌC LIỆU

LQVT Đấm đến 4 MGB
LQVT Đấm đến 4 MGB

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={a71fc40b-db8d-4f94-83ef-9d519ef669b4}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

LQVH Nhổ củ cải
LQVH Nhổ củ cải

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={7f1fd0b6-0823-45eb-a905-cfc0e289544c}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

LQVH Chú vịt xám
LQVH Chú vịt xám

 

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={fbdbf0b0-5863-4d3c-8393-fb5ece447305}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

LQVT Chắp ghep các hình học
LQVT Chắp ghep các hình học

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={fbdbf0b0-5863-4d3c-8393-fb5ece447305}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ- truyện Gấu con bị đau răng MGB
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ- truyện Gấu con bị đau răng MGB

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={cfcff471-4ece-418e-a3fb-1a735d8daa95}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ- Bài thơ Thăm nhà Bà MGB
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ- Bài thơ Thăm nhà Bà MGB

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={7f7bf0e1-85c0-42a4-8f83-0681ad198110}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Khám phá hiện tượng mưa
Khám phá hiện tượng mưa

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EfX8enx701dHip_hzYuM8_kBuf55k2-J0FooGBk1DbE73Q?e=MOKupV

Làm quen chữ cái h;k- Lứa tuổi Mẫu giáo lớn
Làm quen chữ cái h;k- Lứa tuổi Mẫu giáo lớn
LQVT: Nhận biết số 5, đếm số lượng trong phạm vi 5
LQVT: Nhận biết số 5, đếm số lượng trong phạm vi 5

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EaZcECgY0kxCu_cKSV1-egcBJ3cwnIGIkVAprVqQYHNWDw?e=Hm6lR0

Tạo hình: Vẽ vườn cây ăn quả
Tạo hình: Vẽ vườn cây ăn quả

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EYiQxiz6J15Ktnh3ay9wEpUBhioTC4bX1bU4ib_rz3R7ww?e=kOOpD2

Call Now Button