Missing Consumer Key - Check Settings

Giáo án điện tử

LQVT: Chắp ghép các hình
LQVT: Chắp ghép các hình

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={dea5ec6c-99b7-45a0-ab14-c1ea2d17b281}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Thơ ảnh Bác
Thơ ảnh Bác

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={443fabd9-cf78-49bf-b426-5dcc8e02e5de}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

LQVT Xếp tương ứng 1-1
LQVT Xếp tương ứng 1-1

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={d2c949b2-3e2e-4c57-aeed-5e7b17c50129}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Truyện: Trống choai hiếu thảo
Truyện: Trống choai hiếu thảo

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EcDUZo65EN5Dhld9r5VwACcBDsQ0lJc3R5qpfY3UrPSfaw?e=HNyouQ

Thơ: Trăng sáng
Thơ: Trăng sáng

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EdO4vBqs-N5Ortz-pfI5LDMBcbc2GixVsL2RQhZWJaVAJQ?e=dvkv6r

Thơ: Cây đào
Thơ: Cây đào

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EREX4WWfRd5AlHuWhz0b2pcB3k3VsI5_iS12VGB0VO34VQ?e=yv9RdX

Thơ Đàn gà con
Thơ Đàn gà con

 

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={c9fe9c06-cbb7-4929-8ba6-dd9e7e0d3fb2}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Tạo hình: Vẽ ông mặt trời
Tạo hình: Vẽ ông mặt trời

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={0280e76f-0077-4c57-a359-e38df794fd28}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Truyện Sự tích tích Hoa mào gà
Truyện Sự tích tích Hoa mào gà

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={44a4253b-8c78-42d2-8bc0-ffacd2667876}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Khám phá sự kỳ diệu của nước
Khám phá sự kỳ diệu của nước

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={a342abf4-2860-4caa-99eb-7a9049954fdd}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Call Now Button