Missing Consumer Key - Check Settings

HỘI THI: BÁO CÁO VIÊN – CHI BỘ MẦM NON 8/3

𝑪𝒉𝒖̉ 𝒕𝒊̣𝒄𝒉 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉 – 𝒗𝒊̣ 𝒍𝒂̃𝒏𝒉 𝒕𝒖̣ 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̣̂𝒄 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒂̂́𝒎 𝒈𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒑𝒉𝒂̂́𝒏 đ𝒂̂́𝒖 𝒏𝒐𝒊 𝒕𝒉𝒆𝒐
💒𝑪𝑩𝑮𝑽𝑵𝑽 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑴𝒂̂̀𝒎 𝑵𝒐𝒏 8/3 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒐̂́ 𝒈𝒂̆́𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑, 𝒑𝒉𝒂̂́𝒏 đ𝒂̂́𝒖 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝑩𝒂́𝒄 𝒅𝒂̣𝒚 𝑪𝑶̂ 𝑮𝑰𝑨́𝑶- 𝑵𝑮𝑼̛𝑶̛̀𝑰 𝑴𝑬̣ 𝑻𝑯𝑼̛́ 2 𝑪𝑼̉𝑨 𝑻𝑹𝑬̉❣️
#𝒀𝒆𝒖𝒕𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈𝒌𝒆𝒕𝒏𝒐𝒊
#𝑼𝒐𝒎𝒎𝒂𝒎𝒕𝒂𝒊𝒏𝒂𝒏𝒈

 

Leave a comment

Call Now Button