Missing Consumer Key - Check Settings

Hoạt động tại Mầm non 8 Tháng 3

TCDG: Ô ăn quan

 

Vận động: Chuyền bóng qua đầu, qua chân

 

LÀM QUEN CHỮ CÁI A-Ă-Â -LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
LÀM QUEN CHỮ CÁI A-Ă-Â -LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ERMDZ4eQyjdPvGlXREsDAwwB4MhGUde2hc-XviuXs8nYbQ?e=r40K6V

LQVT: Xếp tương ứng 1-1

KHÁM PHÁ XÃ HỘI BÉ YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂN
KHÁM PHÁ XÃ HỘI BÉ YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ERMDZ4eQyjdPvGlXREsDAwwB4MhGUde2hc-XviuXs8nYbQ?e=r40K6V

KPKH: Hạt tiêu chạy trốn

làm quen chữ cái i-t-c
làm quen chữ cái i-t-c

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ESYPcnSgVbJKtZ_5hckmo2IBoqjU7mab_6DaNk6q8WuzVw?e=kXqq5z

THÊM BỚT CHIA NHÓM ĐỒ VẬT CÓ SỐ LƯỢNG 6 THÀNH 2 PHẦN
THÊM BỚT CHIA NHÓM ĐỒ VẬT CÓ SỐ LƯỢNG 6 THÀNH 2 PHẦN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/EchItujdgdhOn6aY5zuxiegBn3M9JtsvwEpCnx32ZXhuqg?e=qZUvZ2

Trò chuyện về tết nguyên đán
Trò chuyện về tết nguyên đán

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={9b473830-d539-4f71-8d21-cc6b57e076bb}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.4444444444444444″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Truyện Gà trống và vịt bầu
Truyện Gà trống và vịt bầu

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={2782f2a9-b7cc-495f-a864-7f4ebb1c8df4}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Call Now Button