Missing Consumer Key - Check Settings

Hoạt động tại Mầm non 8 Tháng 3

LQVT: Chắp ghép các hình
LQVT: Chắp ghép các hình

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={dea5ec6c-99b7-45a0-ab14-c1ea2d17b281}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Thơ ảnh Bác
Thơ ảnh Bác

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={443fabd9-cf78-49bf-b426-5dcc8e02e5de}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

LQVT Xếp tương ứng 1-1
LQVT Xếp tương ứng 1-1

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={d2c949b2-3e2e-4c57-aeed-5e7b17c50129}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

LQVT: Nhận biết số 2, đếm số lượng trong phạm vi 2

 

LQVT: Nhận biết số 3, đếm số lượng trong phạm vi 3

 

Khám phá: Lớn lên bé làm nghề gì

 

Khám phá: Nguyên nhân và cách ứng phó với bão lụt

 

LQVT: Nhận biết chữ số, số lượng trong phạm vi 4

 

LQVT: Nhận biết số 5, đếm trong phạm vi 5

 

KPKH: Thí nghiệm: Đèn Larva

 

Call Now Button