Missing Consumer Key - Check Settings

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP

CÔNG ĐIỆN SỐ 2074/CĐ-BGD&ĐT NGÀY 08/12/2023 VV ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC
CÔNG ĐIỆN SỐ 2074/CĐ-BGD&ĐT NGÀY 08/12/2023 VV ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

Công điện 2074 ngày 8.12.2023 BGD về xây dựng trường học an toàn

CHỈ THỊ 24-CT/TU NGÀY 07.8.2023 CỦA BTV THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI
CHỈ THỊ 24-CT/TU NGÀY 07.8.2023 CỦA BTV THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI

CHỈ THỊ 24.CT.TU NGÀY 7.8.2023 CỦA BTV THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI

CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC VỤ ÁN THAM NHŨNG
CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC VỤ ÁN THAM NHŨNG

Chi thi 50 7.12.2015 cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phat hien, xl vu viec vu an tham nhung

KẾ HOẠCH 34/KH-QU NGÀY 23/8/2021 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN 05/KL/TW NGÀY 03/6/2021 CỦA BAN BÍ THƯ
KẾ HOẠCH 34/KH-QU NGÀY 23/8/2021 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN 05/KL/TW NGÀY 03/6/2021 CỦA BAN BÍ THƯ

KH 34 -KHQU thực hiện KL 05.KL-TW

QUY ĐỊNH SỐ 37/TW VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM
QUY ĐỊNH SỐ 37/TW VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Quy-dinh-37-TW

KẾT LUẬN SỐ 21/KL-TW HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
KẾT LUẬN SỐ 21/KL-TW HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

KL-21-TW

KẾ HOẠCH SỐ 207/KH-UBND NGÀY 27/9/2022 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG GIAI ĐOẠN 2022-2025
KẾ HOẠCH SỐ 207/KH-UBND NGÀY 27/9/2022 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG GIAI ĐOẠN 2022-2025

UB Quận – Thực hiện CT năm 2022 về tham nhũng tiêu cực

CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI
CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI

CHỈ THỊ 24.CT.TU NGÀY 7.8.2023 CỦA BTV THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI

KẾ HOẠCH SỐ 152/KH-QU NGÀY 13/9/2023 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VV THỰC HIỆN CHỈ THỊ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI
KẾ HOẠCH SỐ 152/KH-QU NGÀY 13/9/2023 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VV THỰC HIỆN CHỈ THỊ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

KH 152.KH.QU NGÀY 13.9.2023 CỦA QU HAI BÀ TRƯNG VV THỰC HIỆN CHỈ THỊ 24.CT.TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

KẾ HOẠCH SỐ 153/KH-QU CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VV NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI
KẾ HOẠCH SỐ 153/KH-QU CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VV NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 24/CT-TU NGÀY 7/8/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

KH 153.KH.QU CỦA QU HAI BÀ TRƯNG VV NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 24.CT.TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

Call Now Button