Missing Consumer Key - Check Settings

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP

LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

LUẬT THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023-2024 CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023-2024 CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

SGD-GDMN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN 23 24

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024 CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024 CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

SGD-GDMN -KH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 23 24

CÔNG VĂN SỐ 2529/SNV-TCCB CỦA SNV HÀ NỘI VV TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2023/NĐ-CP NGÀY 17/7/2023
CÔNG VĂN SỐ 2529/SNV-TCCB CỦA SNV HÀ NỘI VV TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2023/NĐ-CP NGÀY 17/7/2023

SNV – 2529 ngày 29.8.2023 vv triển khai Nghị định 48.2023.NĐ-CP ngày 17.7.2023 của Chính Phủ

CÔNG VĂN 1348/UBND-TCKH CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NQ SỐ 02/2023 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG VĂN 1348/UBND-TCKH CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NQ SỐ 02/2023 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VB 1348 Quận HBT về tuyên truyền, phổ biến NQ 02 HĐND thành phố Hà Nội

NGHỊ QUYẾT 02/2023 CỦA HĐND TP HÀ NỘI QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ GIÁO DỤC TẠM THỜI ĐỂ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ĐỐI VỚI CSGD MN, PT SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGHỊ QUYẾT 02/2023 CỦA HĐND TP HÀ NỘI QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ GIÁO DỤC TẠM THỜI ĐỂ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ĐỐI VỚI CSGD MN, PT SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

nghi-quyet02giadichvu_277202316

NGHỊ ĐỊNH 112/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
NGHỊ ĐỊNH 112/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

NGHỊ ĐỊNH 111.2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3251-QĐ/TU NGÀY 16/8/2022 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI VV SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HÀNG THÁNG
QUYẾT ĐỊNH SỐ 3251-QĐ/TU NGÀY 16/8/2022 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI VV SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HÀNG THÁNG

QĐ 3251-QĐ.TU ngày 16.8.2022 VV SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HÀNG THÁNG

HƯỚNG DẪN SỐ 2722-CV/BTCTU CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI NGÀY 3/7/2023 VV HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CBCCVC, NLĐ HÀNG THÁNG TRÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM
HƯỚNG DẪN SỐ 2722-CV/BTCTU CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI NGÀY 3/7/2023 VV HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CBCCVC, NLĐ HÀNG THÁNG TRÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM

HƯỚNG DẪN 2722 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CCVC TRÊN PHẦN MỀM

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH-VÌ MỘT HÀ NỘI XANH” NGÀNH GD&ĐT QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2023-2024
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH-VÌ MỘT HÀ NỘI XANH” NGÀNH GD&ĐT QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2023-2024

Số 28 – Kế hoạch chương trình Xây dựng trường học xanh – vì một Hà Nội xanh

Call Now Button